Avbrottsförsäkring

Oväntade händelser kan inträffa som får företagets verksamhet att stå still. En avbrottsförsäkring ersätter bortfall av täckningsbidrag eller enkelt uttryckt fasta kostnader och eventuell förlorad utebliven vinst.

Företag kan få ersättning genom avbrottsförsäkring när avgörande funktioner i verksamheten tillfälligt sätts ur spel. Det kan röra sig om att en anställd i nyckelposition plötsligt är oförmögen att arbete och därmed inte längre kan utföra för verksamheten bärande uppgifter. Ett annat tillfälle då avbrottsförsäkringen kan träda in är om en vital egendomsskada uppstår som leder till avbrott i verksamheten.

grafik Länsförsäkringar Stockholm

Vilken glädje kan ditt företag ha av avbrottsskydd?
  • Vid arbetsoförmåga, om en nyckelperson inom verksamheten blir sjuk träder avbrottsförsäkringen in och ersätter företagets fasta kostnader eller de extra kostnader som uppstår då man snabbt måste hitta en ersättare.
  • Vid produktionsavbrott till följd av egendomsskada, ersätter skyddet fasta kostnader och utebliven vinst.

Avbrottsförsäkringar kan omfatta olika skydd

Alla försäkringar ser inte likadana ut. En del skyddar enbart din egendom mot brand och översvämning medan andra ger ett mer långtgående skydd där specifika verksamhetskritiska händelser tas i beaktande. Det gäller därför att välja företagsförsäkring utifrån behov. Driver du ett litet läkemedelsbolag ser försäkringsbehoven troligtvis mycket annorlunda ut gentemot om du är it-företagare.

Avbrottsförsäkringar är komplexa av naturen. Riskernas karaktär förändras över tid och så även bedömningen av vilka risker och skador som kan försäkras.Nya branscher och teknisk utveckling gör att skydden hela tiden måste utvecklas och omprövas.

En annan komplicerande faktor är att det ofta handlar om mycket stora belopp som kan komma att ersättas. Som alltid när det är mycket pengar på spel, kan varje regel och undantag ha avgörande betydelse för huruvida ersättningen täcker en viss skada eller inte.

Karens och självrisk

De flesta försäkringarna har en självrisk så även avbrottsförsäkringar (ofta gemensam med egendomsförsäkringen). Utöver självrisk kan även en karenstid förekomma på upp till 7 dagar.

Avbrottsersättning EL

Oplanerade avbrott som varar minst 12 timmar ger normalt i enlighet med ellagen rätt till avbrottsersättning. Grundersättningen motsvarar 12,5% av den årliga nätkostnaden, eller minst 900 kronor, ersättningsnivån ökar sedan successivt i trappsteg med 25 procentenheter, eller minst 900 kronor, för varje påbörjad 24-timmarsperiod. Ett avbrott anses vara över då elen fungerat utan uppehåll under minst 2 timmar.

Det är respektive elnätsföretag som skall belastas och betala ut ersättning till drabbade kunder. Detta skall ske genom direktersättning alternativt via avräkning mot kommande faktura. Avbrottsersättningen skall vara utbetald senast inom sex månader från utgången av den månad då nätföretaget fått kännedom om avbrottet.

Avbrottsersättning Telekom

Någon reglerad avbrottsersättning existerar inte för telekom på samma vis som för el. Om en telekomtjänst upphör att fungera eller inte fungerar tillfredsställande kan kunden ändå ha rätt till ersättning, dock ersätts inte nedlagd tid eller förlorad vinst.

Kunden kan ha rätt till ersättning om man exempelvis anlitar en extern tekniker och det visar sig att problemet beror på fel på operatörssidan.

2 comments on “Avbrottsförsäkring”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *